Archive | фебруар 2012

МОНОГЕНСКО НАСЛЕЂИВАЊЕ

Неке фенотипске особине човека може да одреди 1 пар гена,који заузима исти локус у пару хомологих хромозома. Те особине се наслеђују као МОНОГЕНЕТСКЕ

Могу бити доминантне и рецесивне.

АУТОЗОМНО-ДОМИНАНТНО НАСЛЕЂИВАЊЕ

Мутирани алел се зове доминантним ако се фенотипски изражава у хетерозиготном стању(Аа)

Пример:брахидактилија(кратки прсти)

Деца имају бар једног родитеља са истим недостатком. Најчешће је тај родитељ хетерозигот за мутирани алел(Аа)

  

50% наследе исти тип поремећаја који има и хетерозиготни родитељ,
50% деце имају нормалан фенотип
 
 

Ако 2 хетерозиготне особе са истим доминантним поремећајем ступе у брак
25% деце су фенотипски нормални хомозиготи(аа)
50% хетерозиготи(Аа) са истим поремећајем као и родитељи
25%деце су доминантни хомозиготи(АА)
 

•Аутозомно-доминантно се наслеђују:
-бели прамен косе
-способност увртања језика
-одвојена ушна ресица
-синдактилија(срасли прсти)
-брахидактилија(кратки прсти)
-полидактилија(6.прст)
-астигматизам(поремећај рефлексије ока)
-ахондроплазија(скраћени удови,патуљаст раст)
 
 
 
 
 
 
 
  АУТОЗОМНО-РЕЦЕСИВНО НАСЛЕЂИВАЊЕ
 

•У хетерозиготном стању могу преносити кроз генерације,а у фенотипу се могу изразити само у хомозиготном стању.
•Родитељи су најчешће фенотипски здрави,јер су хетерозиготни носиоци мутираног гена(Аа)
•Потомци:нормални доминантни хомозиготи(АА),фенотипски здрави хетерозиготи(Аа) или носиоци мутираног рецесивног гена-оболели хомозиготи(аа)
 
 
 
 
 
 
 
 

•Овако се наслеђују:
-албинизам(недостатак меланина)
-фенилкетонурија
-алкаптонурија
-амауротична идиотија
-галактоземија
 

МЕТОДЕ ИЗУЧАВАЊА У ГЕНЕТИЦИ ЧОВЕКА

 МЕТОДЕ ИЗУЧАВАЊА У ГЕНЕТИЦИ ЧОВЕКА СУ:

•ГЕНЕАЛОШКА МЕТОДА (РОДОСЛОВНО СТАБЛО)
 
•МЕТОДА БЛИЗАНАЦА
 
•ЦИТОГЕНЕТИЧКА МЕТОДА (МИКРОСКОПСКО ПОСМАТРАЊЕ ХРОМОЗОМА)
 
•ПОПУЛАЦИОНО СТАТИСТИЧКА
 ТЕЛЕСНЕ ЋЕЛИЈЕ ИМАЈУ 2Н=46ХРОМОЗОМА
 
•22 ПАРА СУ АУТОЗОМИ(ТЕЛЕСНИ)
•1 ПАР СУ ГОНОЗОМИ(ПОЛНИ)
 
•ПРЕМА ПОЛОЖАЈУ ЦЕНТРОМЕРЕ ХРОМОЗОМИ СЕ ДЕЛЕ НА:
1.МЕТАЦЕНТРИЧНЕ
2.СУБМЕТАЦЕНТРИЧНЕ
3.АКРОЦЕНТРИЧНЕ
  

•СКУП СВИХ ХРОМОЗОМА ЈЕ КАРИОТИП
•ПОРЕЂАНИ ПО ВЕЛИЧИНИ ЧИНЕ КАРИОГРАМ
СВРСТАНИ СУ У 7 ГРУПА:
 
А-1.-3.ПАР
Б-4.И 5.ПАР
Ц-6.-12.ПАР И X ХРОМОЗОМ
Д-13.-15.ПАР
Е-16.-18.ПАР
Ф-19. И 20.ПАР
Г-21. И 22.ПАР И Y ХРОМОЗОМ
  

•ДЕЛОВИ ХРОМОЗОМА СУ ГЕНИ.
 
•УРОЂЕНЕ ФЕНОТИПСКЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ИНДИВИДУА ПРОУЗРОКОВАНЕ СУ ПОЈАВОМ РАЗЛИЧИТИХ АЛЕЛА НАСТАЛИХ МУТАЦИЈАМА НА НИВОУ ЈЕДНОГ ГЕНА.
 
•ГЕНИ КОНТРОЛИШУ РАЗВИЋЕ ФЕНОТИПА ПРЕКО ПРОЦЕСА БИОСИНТЕЗЕ ПРОТЕИНА.
 
•НАСЛЕДНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ,НАСТАЛЕ КАО ПОСЛЕДИЦА МУТАЦИЈА ГЕНА,МОГУ СЕ ИСПОЉИТИ У ГРАНИЦАМА НОРМАЛНОГ ФЕНОТИПА,КАО СЛОБОДНА И СРАСЛА УШНА РЕСИЦА,СПОСОБНОСТ И НЕСПОСОБНОСТ УВРТАЊА ЈЕЗИКА…
 

МЕКУШЦИ-пужеви, шкољке, главоношци

Погледајте презентацију са часа у којој ћете моћи да видите опште карактеристике мекушаца, као и посебне одлике грађе и изгледа пужева, главоножаца и шкољки и разлике међу њима.

phyllummollusca